Urakoitsijan YSE-opas


Tuotenumero: 411407

Urakoitsijan YSE-opas kirjan neljäs, täysin uusittu painos sisältää muun muassa seuraavat uudet aihealueet: ennakoiva sopimussuunnittelu sekä YSE-ehtojen tarkasteleminen tarjouslaskennan näkökulmasta. YSE-ehtojen vastuujärjestelmän kattava esittely sisältää myös mallilausekkeita vastuutilanteiden hallintaan. Kirjan reklamaatio- ja asiakirjamallikokoelmaa on laajennettu. 

 
Mallit ovat saatavilla myös sähköisinä versioina, joita voi muokata ja tallentaa. Kirjan liiteosasta löytyy RT-ohjekortteina julkaistuja urakka-asiakirjojen laatimisesimerkkejä. Vakuuksien osalta käsitellään vakuuskäytäntöä ja esitellään vakuutuslautakunnan vastuuvakuutusta koskevia ratkaisuja. Uutta ovat myös lukuisat oikeustapausesimerkit korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien urakointia koskevista tuomioista. 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998, julkaistiin vuosia kestäneen valmistelutyön jälkeen maaliskuussa 1998. Ehdot korvaavat vastaavat vuodelta 1983 olevat YSE-ehdot. Uudistus on varsin merkittävä koko rakennusalan kannalta, sillä valtaosa yritysten ja yhteisöjen välisistä urakkasopimuksista solmitaan juuri näillä ehdoilla. YSE 1998 -ehdoissa on monia merkittäviä muutoksia YSE 1983 -ehtoihin verrattuna. Nyt yhdet ja samat ehdot soveltuvat kaikkiin urakkamuotoihin sellaisinaan, myös sivu- ja aliurakoihin. Sopimusehtojen asiakirjajärjestelmää on muutettu jaottelemalla asiakirjat teknisiin ja kaupallisiin asiakirjoihin sekä täsmentämällä ristiriitatilanteissa sovellettavia asiakirjojen pätevyysjärjestystä koskevia sääntöjä. Kokonaan uusia käsitteitä uusissa ehdoissa on useita, kuten työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalveluista vastaava urakoitsija. Merkittäviä muutoksia ovat myös siirtyminen kahden vuoden takuuaikaan, viivästyssakon laskeminen päiväsakkona sekä lisä- ja muutostyökäsitteiden erottelu toisistaan. Kirjan kirjoittajilla on vankka kokemus urakoinnin sopimusjuridiikasta. Kirjoittajista Pia Klementjeff-Sarasma ja Esa Larsén ovat osallistuneet YSE 1998 -ehdot laatineen työryhmän työskentelyyn. Urakoitsijan on jo urakkatarjousta laskiessaan ja tarjouksen ehtoja määritellessään välttämättä tunnettava uusien YSE 1998 ehtojen sisältö. Samoin työmaasta vastaavan henkilön on hallittava ehtojen sisältö, jotta työmaa tulee hoidettua uuden YSE:n velvoitteiden mukaisesti ja jotta urakoitsija osaisi myös vedota YSE 1998 -ehtojen urakoitsijan asemaa parantaviin uusiin määräyksiin.
75,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
56,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta
Urakoitsijan YSE-opas on perusteos, jonka tulisi kuulua jokaisen urakkasopimuksia solmivan ja työmaasta vastaavan henkilön perusvarustukseen. Kirja soveltuu hyvin myös alan oppilaitosten kurssien ja koulutuksen apuvälineeksi. 

1 ENNAKOIVA SOPIMINEN – SUUNTANA PAREMMAT SOPIMUKSET

1.1 Uutta näkökulmaa urakoitsijan sopimusosaamiseen
1.2 ”Näkymättömät oletussäännöt” ratkaisuperusteena, kun YSE-ehtoja tai muitakaan sopimusehtoja ei ole 
 
2 YLEISTÄ SOPIMUSJURIDIIKKAA
2.1 Sopimuksen syntyminen 
2.2 Tarjouksen sitovuus
2.3 Tarjouksen peruuttaminen 
2.4 Kohtuuton sopimusehto
2.5 Vakioehtojen soveltaminen
 
3 ERI URAKKAMUODOT JA RAKENNUSHANKKEEN SOPIMUSSUHTEET 
3.1 Eri urakkamuodot 
3.1.1 Kokonaisurakka. Pääurakka ja aliurakat
3.1.2 Jaettu urakka. Sivu-urakat
3.1.3 Kokonaisvastuurakentaminen
3.1.4 Projektinjohtourakointi
3.1.5 Tavoitehintaurakka 
3.1.6 Yksikköhintaurakka 
3.2 Laskutyö
3.3 Rakennushankkeen sopimussuhteet
3.3.1 Urakoinnissa käytettävät sopimuslomakkeet ja sopimusehdot
 
4 YSE 1998 -KÄSITTEISTÖ JA ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄ
4.1 YSE-ehtojen käsitteistö ja asiakirjojen ryhmittely 
4.2 Urakkaohjelman ja urakkarajaliitteen laatiminen – RT-ohjekortit
4.3 Sivu-urakka vai aliurakka? 
4.4 Asiakirjojen pätevyysjärjestys 
4.4.1 YSE 13 §:n pätevyysjärjestys ja sen täsmentäminen 
4.4.2 Milloin YSE 13 §:ää sovelletaan?
4.4.3 YSE 13 §:n pätevyysjärjestyksen muuttaminen
4.5 Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan 
4.6 YSE-ehdoista poikkeaminen 
 
5 YSE-EHTOJEN TÄRKEITÄ KOHTIA TARJOUSLASKENNAN NÄKÖKULMASTA 
5.1 Sopimuslomakkeen ja -ehtojen valinta
5.2 Täsmällinen tarjous
5.3 Tarjouspyynnön riskianalyysi
5.4 Työmaahan tutustuminen 
5.5 Tarjouslaskijalle tärkeitä YSEn kohtia 
5.6 Muistilista tarjouslaskijalle 
5.7 Sopimuslomake RT 80260 ja sen täyttäminen
 
6 URAKAN SISÄLTÖ JA LAAJUUS
6.1 Urakoitsijan pääsuoritusvelvollisuus
6.2 Urakoitsijan sivuvelvollisuudet 
6.3 Työmaapalvelut
6.4 Työmaan johtovelvollisuudet
 
7 TILAAJAN VELVOLLISUUDET 
7.1 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuus 
7.2 Seuraamukset tilaajanmyötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnistä
7.3 Tilaajan laadunvarmistus
7.4 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus 
7.5 Tilaajan maksuvelvollisuus 
 
8 AIKATAULU 
8.1 Suoritusaika 
8.2 Urakka-ajan pidennykseen tai urakoitsijan korvausvaatimuksiin liittyvät menettelytapamääräykset 
8.3 Aikataulun laatiminen
8.4 Urakoitsijoiden ja tilaajan yhteistoiminta
 
9 SOPIJAPUOLTEN VASTUU
9.1 Yleinen vastuu
9.2 Vastuu alaisista ja asiantuntijoista
9.3 Urakoitsijan vastuu rakennusmateriaaleista ja suunnitelmien toteutuskelpoisuudesta 
9.4 Vastuun sisältö 
9.4.1 Mitä on tuottamus?
9.4.2 Todistustaakka
9.4.3 Korvausvastuun laajuus. Mitä vahinkolajeja on korvattava? 
9.4.4 YSE 25 §:n korvausvastuun ajallinen ulottuvuus 
9.5 YSE 25 §:n täsmentäminen urakkasopimuksessa ja vastuunrajoitusehdot 
9.6 Viivästysvahingot
9.7 Urakoitsijan työnaikaisen vastuun laajuus. Korjaamisvelvollisuus ja korjaamisoikeus 
9.7.1 Työnaikaisen vastuun laajuus
9.7.2 Urakoitsijan korjaamisvelvollisuus ja -oikeus
9.8 Vastuut KVR-urakassa 
9.9 Tuotevastuu 
9.9.1 Tuotevastuu yleiskäsitteenä
9.9.2 Tuotevastuulain mukainen tuotevastuu 
9.9.3 Miten urakoitsija voi varautua tuotevastuulakiin perustuviin riskeihin? 
9.10 YSE:n takuu: lisäetu tilaajalle vai urakoitsijan vastuunrajoitusehto?
9.10.1 Takuuajan pituus ja alkaminen
9.10.2 Kun vastaanottotarkastusta ei pidetä 
9.10.3 Takuuajan alkaminen vuosiurakan töissä 
9.10.4 Takuuvastuun laajuus
9.10.5 Kuinka pitkälle urakoitsijan korjausvelvollisuus ulottuu? 
9.10.6 Hälytysluontoiset takuukorjaukset
9.10.7 Muiden urakoitsijoiden tekemät työt ja takuuajan vastuu 
9.10.8 Uusiutuva virhe ja takuuajan kesto 
9.10.9 Vahingonkorvausvastuu takuuaikana 
9.10.10 YSE 29 §:n täsmentäminen
9.11 YSE:n takuuajan jälkeinen vastuu: lisäetu tilaajalle vai urakoitsijan vastuunrajoitusehto?  
9.11.1 Mitä on ”törkeä laiminlyönti”? 
9.12 Uusi vanhentumislainsäädäntö ja YSE 30 §:ään vetoaminen 
9.13 Urakoitsijan viivästyssakko 
9.13.1 Viivästyssakon määräytyminen YSE 1998:n mukaan
9.13.2 YSE 18 §:ää korkeamman viivästyssakon kohtuullistaminen
9.14 Vastuu kolmannelle henkilölle 
9.15 Tilaajan vastuu ja sen laajuus
9.16 Tilaajan viivästysvastuu
9.17 Urakoitsijan huomautuksentekovelvollisuuden vaikutus vastuuseen
9.18 Valvonnan vaikutus vastuuseen
 
10 VAKUUDET JA VAKUUTUKSET
10.1 Urakoitsijan vakuudet tilaajalle 
10.2 Urakoitsijan vakuudet käytännössä 
10.3 Vakuudet alistetussa sivu-urakassa
10.4 Tilaajan vakuudenantovelvollisuus
10.5 Rakennuskohteen vakuuttaminen YSE 1998:n mukaan 
10.6 Toiminnan vastuuvakuutus
 
11 SUUNNITELMA- JA HINTAMUUTOKSET
11.1 Lisä- ja muutostyö-käsitteet 
11.2 Muutostyövelvollisuus
11.3 Muutostyön vaikutus urakkahintaan ja -aikaan 
11.4 Lisätyöt 
11.5 Yksikköhintaurakan määrämuutokset 
11.6 Indeksin vaikutus
11.7 Hinta- ja palkkamuutosten vaikutus
 
12 OMISTUSOIKEUS, TEKIJÄNOIKEUS JA VAHINGONVAARA
12.1 Omistusoikeuden siirtyminen Suomen oikeuden mukaan
12.2 Omistusoikeusongelmat urakkasuorituksissa 
12.3 Omistuksenpidätysehto YSE-ehdoissa
12.4 Tilanteet, joissa omistuksenpidätysehto on tehoton
12.5 Miten omistuksenpidätysehdon tehokkuutta voi parantaa? .
12.6 Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajäte
12.7 Tekijänoikeus 
12.8 Vahingonvaara
12.8.1 Vahingonvaarasta yleisesti
12.8.2 Vahingonvaara YSE-ehdoissa 
 
13 MUISTA KUIN URAKOITSIJASTA AIHEUTUVAT HÄIRIÖT URAKAN SUORITUKSESSA 
13.1 Reklamaatiot; miksi, milloin, miten ja kenelle
13.2 Työmaapäiväkirja 
13.3 Työmaakokoukset
13.4 Katselmukset 
13.5 Häiriön vaikutukset urakka-aikaan ja -hintaan
13.6 Ylivoimaisen esteen vaikutus
 
14 SIVU-URAKAN ALISTAMINEN
14.1 Sivu-urakan alistamisesta sopiminen
14.2 Pääurakoitsijan velvollisuus sovittaa työt yhteen
14.3 Muiden alistamisen osapuolten hyväksyminen
14.4 Yhteinen aikataulu
14.5 Viivästys- ja virhevastuu alistetussa urakassa
14.5.1 Urakoitsijoiden keskinäinen vastuu
14.5.2 Urakoitsijan konkurssin aiheuttamat vahingot 
14.5.3 Voisiko alistamissopimuksen mukaista vastuuta rajoittaa?
14.5.4 Rakennuttajan vastuu 
14.6 Milloin alistamissopimukseen perustuvat vaatimukset on viimeistään esitettävä? 
14.7 Vakuudet
 
15 VASTAANOTTO JA TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
15.1 Urakan vastaanottovalmius
15.2 Urakkasuorituksen tarkastus
15.3 Rakennuskohteen vastaanottotarkastus
15.4 Taloudellinen loppuselvitys 
15.5 Takuutarkastus 
 
16 TILAAJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
16.1 Yleiset velvoiteoikeudelliset periaatteet
16.2 Urakoitsijan sopimusrikkomus 
16.3 Urakoitsijan konkurssi tai suorituskyvyttömyys 
16.4 Ylivoimainen este 
16.5 Urakoitsijan kuolema 
16.6 Purkamismenettely 
16.7 Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja välineiden käytön korvaaminen 
16.8 Tilisuhteiden selvittäminen purkutilanteessa
 
17 URAKOITSIJAN OIKEUS PURKAA SOPIMUS
17.1 Tilaajan velvollisuuksien laiminlyönti 
17.2 Ylivoimainen este
17.3 Sopimuksen purkamisen tai töiden keskeyttämisen vaikutus
 
18 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN
18.1 Yleinen periaate
18.2 Riidanalainen suoritus 
18.3 Tilaajan oikeus korjata urakoitsijan laiminlyönti 
18.4 Riitaisuuksien ratkaiseminen
 
LIITTEET
 
ASIAKIRJAMALLEJA 
Liite 1: Nro 1 Reklamaatio: Sähköurakoitsijan vastuu Asiakirjojen pätevyysjärjestys Riidanalainen suoritus 
Liite 2: Nro 2 Reklamaatio: Yksipuolinen aikataulumuutos (aliurakka)
Liite 3: Nro 3 Reklamaatio: Työmaakokouspäiväkirjan merkintä
Liite 4: Nro 4 Korvausvaatimus: Tilaajan aiheuttamat viivästysvahingot 
Liite 5: Nro 5 Reklamaatio: Pääurakoitsijan / toisen sivu-urakoitsijan / rakennuttajan viivästys alistetussa urakassa 
Liite 6: Nro 6 Korvausvaatimus: Tilaajan aiheuttama lisä- ja muutostöiden suoritusajan pidentyminen 
Liite 7: Nro 7 Reklamaatio: Työmaakokouspöytäkirjan virheellinen kirjaus
Liite 8: Nro 8 Maksukehotus: Tilaajan maksuhäiriö. Uhkaus töiden keskeyttämisestä. Aliurakka, sivu-urakka tai alistettu sivu-urakka 
Liite 9: Nro 9 Reklamaatio: Ilmoitus rakennuttajalle pääurakoitsijan maksuhäiriöstä. Aliurakka 
Liite 10: Nro 10 Reklamaatio: Tilaajan maksuhäiriö. Ilmoitus töiden keskeyttämisestä
Liite 11: Nro 11 Reklamaatio: Vaatimus urakkasuorituksen tarkastuksen pitämisestä. Vähäiset puutteet, jotka eivät estä käyttöönottoa
Liite 12: Nro 12 Vastine: Erimielisyys takuuajan pituudesta. Tilaajan väite takuuaikaa koskevan urakkaohjelman ehdon kirjaamisesta urakkasopimukseen. YSE 1998 -asiakirjajärjestelmä, takuuajasta sopiminen YSE-ehdoista poikkeavasti 
Liite 13: Nro 13 Reklamaatio: Oikeudeton viivästyssakkovaatimus. Alistettu urakka
Liite 14: Nro 14 Ilmoitus: Urakoitsijan ilmoitus tilaajalle työn kohteen käyttöönotosta ja sen oikeusvaikutuksista (mm. vahingonvaara) tilanteessa, jossa vastaanottotarkastusta ei ole pidetty 
Liite 15: Nro 15 Ilmoitus: Vahingonkorvaussaatavan vanhentumisajan keskeyttäminen 
Liite 16: Nro 16 Reklamaatio: Urakoitsijan ilmoitus vaatimuksistaan, kun rakennuttaja aiheettomasti pidättää osan urakkasummasta taloudelliseen loppuselvitykseen jatkumisen perusteella. Alistettu urakka 
Liite 17: Nro 17 Reklamaatio: Pääurakoitsijan / toisen sivu-urakoitsijan aiheuttamasti vahingosta alistetussa urakassa Liite 18: Muutostyötarjous 
Liite 19: Lisätyötarjous
 
RT-OHJEKORTIT
Liite 20: Rakennusten yleiset sopimusehdot, YSE 1998. RT 16-10660
Liite 21: Sivu-urakkasopimuksen laatiminen. RT 16-10667 
Liite 22: Rakennusurakkasopimuksen laatiminen. RT 16-10699
Liite 23: Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö. RT 16-10698
Liite 24: Pienurakkasopimuksen laatiminen, sähkötekniset työt. RT 16-10707 
Liite 25: Urakkaohjelman laatiminen, maarakennustyö. RT 16-10724 
Liite 26: Sivu-urakan alistamissopimuksen laatiminen. RT 16-10725
Liite 27: Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen. RT 16-10733 
Liite 28: Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen. RT 16-10734 
Liite 29: Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta 23.6.1994/629 
Liite 30: HAKEMISTO 
75,00 € (+ alv 10%) normaalihinta
56,25 € (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia. Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Koko: B5
Laajuus: 500 sivua
8. painos/2018
ISBN 952-5382-89-3
Julkaistu 2005

Samankaltaiset tuotteet


Urakoitsijan sopimusasiat YSE tilauskurssina


Tuotenumero: 422208

Kun ei ole aikaa osallistua yleisiin koulutustilaisuuksiin, kun kurssien aikataulut eivät sovi, osallistujia samasta organisaatiosta on useita tai kurssipaikka on liian kaukana, on yrityskohtainen koulutus...


 

Näytä
SÄHKÖINFO
SÄHKÖINFO OY YHTEYSTIEDOT EVÄSTESELOSTE TOIMITUSEHDOT

© 2013 Sähköinfo

OMAT TIEDOT
OSTOSKORI MUISTILISTA